RRF | Taaste- ja vastupidavusrahastu

Koroonaviirus on alates 2020.a. kevadest Euroopat ja maailma jõuliselt räsinud, pannud proovile tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande süsteemi ning meie ühiselu ja koostöö senised tavad. Selleks et kaitsta elusid ja elatusvahendeid, taastada ühtne turg ning kindlustada püsiv ja jõukas taastumine, tegi Euroopa Komisjon 27.05.2020 ettepaneku uue taasterahastu Next Generation EU loomiseks, mille maht on 750 miljardit eurot.

Next Generation EU paketis on kesksel kohal taaste- ja vastupidavusrahastu (Recovery and Resilience Facility (RRF). Rahastu eesmärk on toetada investeeringuid ja reforme, mis on hädavajalikud majanduse pikaajaliseks taastumiseks, liikmesriikide majanduse ja sotsiaalse vastupidavuse suurendamiseks ning rohelise ja digiülemineku toetamiseks

Taasterahastu eesmärgiks on

  • edendada EL majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, suurendades liikmesriikide
    vastupidavust, kriisile valmisolekut, kohanemisvõimet ja majanduse kasvupotentsiaali,
  • leevendada kriisi sotsiaal- ja majandusmõju, eelkõige naistele,
  • aidata kaasa Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisele,
  • toetada rohepööret, aidates kaasa 2030. aastaks kehtestatud liidu kliimaalaste eesmärkide saavutamisele ja 2050. aastaks kehtestatud liidu kliimaneutraalsuse eesmärgi täitmisele
  • toetada digipööret, aidates seeläbi kaasa ülespoole suunatud majanduslikule ja sotsiaalsele lähenemisele, liidu majanduse kestliku kasvu ja lõimimise taastamisele ja edendamisele
  • aidata kaasa uute kvaliteetsete töökohtade loomisele ning liidu strateegilisele autonoomsusele kõrvuti avatud majandusega ning luues Euroopa lisaväärtust.

Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) täpne toetusmaht Eestile selgub juunis 2022.a. Võib eeldada, et lõplik toetuse maht jääb vahemikku 880 mln- 1,1 mld eurot, millele lisandub võimalus võtta laenu kuni 1,9 mld euro ulatuses.

Toetusmaht arvutatakse kahes osas. Hetkel on meil kindlus ca 70% ehk 759,7 mln € osas. Ülejäänud toetusmahu selgumiseks peame ootama kuni 2022.a. juunini, kui arvutatakse värskete SKP andmete alusel meie toetussumma lõplik maht. Seega toetussumma kujuneb selle alusel, kuidas meie majandusel käesoleval aastal võrreldes ülejäänud Euroopa riikidega läheb. Hetkel oleme koostamas Taastekava mahuga 982 mln eurot.

Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) täpne toetusmaht Eestile selgub juunis 2022.a. Võib eeldada, et lõplik toetuse maht jääb vahemikku 880 mln- 1,1 mld eurot, millele lisandub võimalus võtta laenu kuni 1,9 mld euro ulatuses.

Toetusmaht arvutatakse kahes osas. Hetkel on meil kindlus ca 70% ehk 759,7 mln € osas. Ülejäänud toetusmahu selgumiseks peame ootama kuni 2022.a. juunini, kui arvutatakse värskete SKP andmete alusel meie toetussumma lõplik maht. Seega toetussumma kujuneb selle alusel, kuidas meie majandusel käesoleval aastal võrreldes ülejäänud Euroopa riikidega läheb. Hetkel oleme lähtunud planeerimisprotsessis Komisjoni algsest prognoosist Eesti RRF toetuse kogumahule 1,1 mld eurot.

RRF fookusvaldkonnad

Rohepööre
kliimaeesmärkide saavutamiseks- keskkonnahoidlikud tehnoloogiad, elurikkus, energia- ja ressursitõhusus, säästlik liikuvus, hoonete renoveerimine, ringmajandus jne.

Digipööre
teenuste digiteerimine, digi- ja andmetaristu, digitaalne innovatsioon, avatud digilahenduste arendamine, VKEde digiteerimine.

Arukas, kestlik ja kaasav majanduskasv, sealhulgas majanduslik ühtekuuluvus, töökohad, tootlikkus, konkurentsivõime, teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon ning hästi toimiv siseturg tugevate VKEdega

Sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

Tervishoid ning majanduslik, sotsiaalne ja institutsiooniline vastupidavus, sealhulgas selleks, et suurendada kriisiks valmisolekut ning kriisile reageerimise suutlikkust

Järgmise põlvkonna, laste- ja noortepoliitika haridus ja oskused

RRF rahastamispõhimõtted

100% EL toetus

20% fondi mahust digipöördesse, 37% fondi mahust kliimaeesmärkide saavutamiseks
70% toetusmahust tuleb Komisjoni poolt heaks kiidetud reformi ja investeeringuplaanidega katta 2022.a. detsembri lõpuks ja ülejäänud 30% 2023 a. lõpuks
Abikõlblikkus alates 1.02.2020 kuni august 2026.a.
Tulemuspõhine instrument: toetusmaksed tehakse liikmesriikidele vahe- ja lõppeesmärkide saavutamisel

RRFi kasutamiseks tuleb liikmesriikidel koostada Taastekava, mis peab olema kooskõlas Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud riigipõhiste väljakutsete ja seatud prioriteetidega, riiklike reformikavadega („Eesti 2035“), riiklike energia- ja kliimakavadega, õiglase ülemineku kavadega ning jagatud juhtimise fondide (ühtekuuluvuspoliitika, merendus- ja kalandusfond ning sisejulgeolekufondid) partnerlusleppe ja rakenduskavadega. 

Taastekavas soovitatakse keskenduda muuhulgas ka seitsmele üle-Euroopalisele juhtalgatusele (flagship).